Zapytanie ofertowe ZSP/1/SNM/2018

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

logo do projektu

Zamawiający zamieszcza w załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI
W KRASNYMSTAWIE

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax 82 576 37 55; www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

Znak sprawy ZSP/1/SNM/2018                                                Krasnystaw, dnia 05.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w podziale na 10 części: obsługa kasy fiskalnej, barista, kuchnia molekularna, stylizacja paznokci, szkolenia diagnostyczne, obsługa wózka jezdniowego, prawo jazdy kat. B, obsługa oprogramowania Gastro POS, rachunkowość budżetowa, wykorzystanie e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym (zgodnie z liczbą uczestników, liczby godzin i terminami dla poszczególnych szkoleń):

Część 1. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowana liczba grup: 2

Planowana liczba uczestników: 16 (po 8 w grupie)

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny na grupę (łącznie 48 godzin)

                     

Część 2. Kurs „Barista I i II stopnia”

Planowana liczba grup: 1

Planowana liczba uczestników: 10

Liczba godzin szkolenia: 48 godzin na grupę

Część 3. Szkolenie „Kuchnia molekularna”

Planowana liczba grup: 2

Planowana liczba uczestników: 20 (po 10 w grupie)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin na grupę (łącznie 16 godzin)

Część 4. Kurs „Stylizacja paznokci metodą żelową I stopnia i metodą hybrydową”

Planowana liczba grup: 2

Planowana liczba uczestników: 24 (po 12 w grupie)

Liczba godzin szkolenia: 32 godzin na grupę (łącznie 64 godziny)

Część 5. Szkolenia diagnostyczne

Planowana liczba edycji: 2

Planowana liczba uczestników: 20 (po 10 w grupie)

Liczba godzin szkolenia: 48 godzin(6 modułów po 8 godzin, łącznie 120 osobomodułów)

 

Część 6. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowana liczba grup: 1

Planowana liczba uczestników:12

Liczba godzin szkolenia: 92 godziny (56 godzin teorii na grupę i po 3 godz. zajęć praktycznych na osobę)

Część 7. Prawo jazdy kat. B

Planowana liczba grup: 1

Planowana liczba uczestników: 18

Liczba godzin szkolenia: 570 godzin (30 godzin teorii na grupę i po 30 godzin zajęć praktycznych na osobę)

Część 8. Kurs obsługi oprogramowania Gastro POS

Planowana liczba grup: 1

Planowana liczba uczestników: 5

Liczba godzin szkolenia:16 godzin

Część 9. Szkolenie „Rachunkowość budżetowa”

Planowana liczba grup: 1

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Część 10. Szkolenie „Wykorzystanie e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym”

Planowana liczba grup: 1

Planowana liczba uczestników: 16

Liczba godzin szkolenia: 12 godzin

 1. I.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości

szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń: obsługa kasy fiskalnej, barista, kuchnia molekularna, stylizacja paznokci, szkolenia diagnostyczne, obsługa wózka jezdniowego, prawo jazdy kat. B obsługa oprogramowania Gastro POS, rachunkowość budżetowa, wykorzystanie e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części:

Część 1. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Część 2. Kurs „Barista I i II stopnia”

Część 3. Szkolenie „Kuchnia molekularna”

Część 4. Kurs „Stylizacja paznokci metodą żelową I stopnia i metodą hybrydową”

Część 5. Szkolenia diagnostyczne

Część 6. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Część 7. Prawo jazdy kat. B

Część 8. Kurs obsługi oprogramowania Gastro POS

Część 9. Szkolenie „Rachunkowość budżetowa”

Część 10. Szkolenie „Wykorzystanie e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym”

Część 1. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia obsługi kasy fiskalnej dla 16 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie (każda edycja po 8 osób).

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji:
 • I edycja – 10-11.2018
 • II edycja – 02-03.2019

Powyższe plany mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach Zamawiającego,
  w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw (15 godzin w sali komputerowej/edycja i 9 godzin w sali wykładowej/edycja). Zajęcia powinny odbywać się przez 3 dni po 8 godzin dla każdej edycji. Zamawiający do przeprowadzenia zajęć udostępnia Wykonawcy bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej.
 2. Całkowity zakres zajęć obejmuje 24 godziny lekcyjne dla 1 edycji (łącznie 48 godzin) odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki po 8 godz. dziennie.
 3. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. budowa i rodzaje kas,
  2. kryteria/warunki techniczne stosowania kas,
  3. obowiązki informacyjne zawarte w programie,
  4. kontrola urzędu skarbowego,
  5. ewidencja sprzedaży,
  6. sprzedaż PLU,
  7. formy płatności,
  8. strono – anulowanie paragonu,
  9. raporty.

Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.

 1. Celem realizacji zajęć jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
 2. Zamawiający na potrzeby przeprowadzenia kursu udostępni 5 kas fiskalnych, szuflady do kas (5 szt.), wagi do kasy (3 szt.), czytnik kodów do kasy (3 szt.).
 3. Wymagane będzie, aby Wykonawca dostarczył 4 rodzaje różnych kas ćwiczeniowych

 

Część 2. Kurs „Barista I i II stopnia”

Przeprowadzenie szkolenia dla 10 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji: 01-03.2019

Powyższe plany mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach (pracownia gastronomiczna) Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 2. Całkowity zakres zajęć obejmuje 48 godzin lekcyjnych (w tym 18 godzin szkolenie I stopnia oraz 30 godzin szkolenie II stopnia), po 8 godz. lekcyjnych dziennie odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 3. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. teoretyczne omówienie pracy baristy i rodzajów kaw,
  2. ćwiczenia praktyczne przygotowanie różnych rodzajów kaw.
 4. Celem realizacji zajęć jest nabycie przez Uczennice/Uczniów dodatkowych umiejętności zwiększających ich szanse na rynku pracy.
 5. Zamawiający zapewni produkty niezbędne do realizacji zajęć w konsultacji z Wykonawcą (planowana w budżecie kwota to: 1 000,00 zł).W razie konieczności Wykonawca uzupełni niedobory w produktach niezbędnych do wykonania zajęć.
 6. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt w ilości niezbędnej odpowiedniej realizacji zajęć.

Część 3. Szkolenie „Kuchnia molekularna”

Przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia dla 10 Uczennic/Uczniów (łącznie 20 osób) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji:
 • I edycja: 11.2018
 • II edycja: 03.2019
 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach (pracownia gastronomiczna) Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 2. Całkowity zakres zajęć obejmuje 8 godzin lekcyjnych dla 1 edycji (łącznie 16 godzin zajęć) odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 3. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. teoretyczne omówienie nowoczesnych trendów w kuchni
  2. ćwiczenia praktyczne, sferyczne przystawki, syfony, smażenie w wodze, potrawy z sous vide i vacuum.
 4. Celem realizacji zajęć jest poszerzenie wiedzy kulinarnej i doskonalenie umiejętności kuchni molekularnej.
 5. Zamawiający nie zapewnia produktów niezbędnych do realizacji zajęć.
 6. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i produkty do wykonania zajęć praktycznych w ilości niezbędnej odpowiedniej realizacji zajęć.

 

Część 4. Kurs „Stylizacja paznokci metodą żelową I stopnia i metodą hybrydową”

Przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia dla 12 Uczennic/Uczniów (łącznie 24 osób) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji:10.2018-04.2019
 2. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach wykładowych Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 3. Całkowity zakres zajęć obejmuje 32 godziny lekcyjne dla 1 edycji (łącznie 64 godziny zajęć) po 8 godz. dziennie odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki. Grupy nie powinny pokrywać się.
 4. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. Wykonanie paznokci żelowych
  2. Zdobienie paznokci
  3. Aplikacja lakieru hybrydowego
 5. Celem realizacji zajęć jest praktyczne przygotowanie do stylizacji paznokci metodą żelową i hybrydową.
 6. Zamawiający zapewnia materiały niezbędne do realizacji zajęć: lampa UV, akcesoria i kosmetyki do stylizacji paznokci (planowana kwota w budżecie wynosi 2 400 zł na obie grupy).
 7. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i produkty do wykonania zajęć praktycznych w ilości niezbędnej odpowiedniej realizacji zajęć.

 

Część 5. Szkolenia diagnostyczne

Przeprowadzenie sześciu modułów szkoleniowych (po 8 godz. każdy) dla 10-osobowych grup Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie. Planuje się 6 modułów x 10 osób x 2 edycje. Łącznie 120 osobomodułów.

Planowane moduły:

I moduł: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne.

II moduł: Diagnostyka czujników silnika

III moduł: Oscyloskop w praktyce warsztatowej

IV moduł: Budowa, działanie, diagnostyka i obsługa klimatyzacji samochodowej wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 307/2008

V moduł: Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator

VI moduł: Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w tematyce szkoleń (na zbliżoną do w/w). Zmian można dokonać na prośbę uczestników i po zatwierdzeniu zmian przez Zamawiającego.

Każde z powyższych modułów szkoleniowych zakończy się zdobyciem kompetencji w zakresie zgodnym z tematem szkolenia. Zamawiający pokryje koszt egzaminu.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji:
 • I edycja: 10-12.2018
 • II edycja: 03-

Planuje się w każdym miesiącu 2 moduły szkoleniowe.

Powyższe plany mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach (pracownia mechaniczna) Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 2. Zajęcia powinny się odbywać po 8 godzin dziennie w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 3. Celem realizacji zajęć jest zwiększenie przez Uczennice/Uczniów umiejętności w zakresie mechaniki pojazdów.
 4. Zamawiający pokryje koszt egzaminu po każdym module szkoleniowym.
 5. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.

Część 6. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Przeprowadzenie szkolenia dla 12 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

1) Termin realizacji: 06.2019-07.2019

2) Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w salach Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się na placu manewrowym mieszczącym się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie plac manewrowy dla przeprowadzenia zajęć praktycznych.

3) Całkowity zakres zajęć obejmuje łącznie 92 godzin zajęć (w tym 56 godz. zajęć teoretycznych i 36 godz. zajęć praktycznych, w tym po 3 godz. dla każdego uczestnika). odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki. 1 godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 min., 1 godz. zajęć praktycznych wynosi 60 min.

 1. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. Budowa wózka widłowego
  2. Praktyczna nauka jazdy
  3. Ładunkoznstwo
 2. Celem realizacji zajęć jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności obsługi wózków.
 3. 6)Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich i koszt Egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego dla U/U „Kursu obsługi wózka jezdniowego”
 4. 7)Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i produkty do wykonania zajęć praktycznych w ilości niezbędnej odpowiedniej realizacji zajęć.

 

 

Część 7. Szkolenie prawo jazdy kat. B.

Przeprowadzenie szkolenia dla 18 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji: 02.2019-07.2019
 2. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w salach Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się na placu manewrowym mieszczącym się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie plac manewrowy dla przeprowadzenia zajęć praktycznych.

 1. Całkowity zakres zajęć obejmuje łącznie 570 godzin zajęć (w tym 30 godz. zajęć teoretycznych na grupę i 30 godz. zajęć praktycznych indywidualnych dla każdego uczestnika). Zajęcia odbywają się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki. 1 godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 min., 1 godz. zajęć praktycznych wynosi 60 min.
 2. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

Zagadnienia teoretyczne:

 1. Przepisy ogólne i szczegółowe
 2. Znaki drogowe

Zagadnienia praktyczne:

     a. Technika kierowania samochodem osobowym

     b. Uruchomienie silnika

 1. Zmiana biegów
 2. Jazda w ruchu miejskim
 3. Celem realizacji zajęć jest nabycie przez uczestników uprawnień do kierowania samochodem osobowym.
 4. Zamawiający pokrywa koszty badań lekarskich, koszty Egzaminu Państwowego oraz koszty wydania prawo jazdy dla U/U szkolenia „Prawo jazdy kat. B”
 5. Wykonawca powinien zapewnić paliwo oraz samochody niezbędne do realizacji zajęć.

Część 8. Kurs obsługi oprogramowania Gastro POS

Przeprowadzenie szkolenia dla 5 Nauczycieli/Nauczycielek zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji: 09.2018
 2. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach szkoleniowych Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.

Wykonawca może przeprowadzić zajęcia poza miastem Krasnystaw na terenie woj. Lubelskiego. Jeżeli wykonawca będzie przeprowadzał zajęcia poza miastem Krasnystaw musi zapewnić Nauczycielom/Nauczycielkom zwrot kosztów dojazdów lub transport na miejsce szkolenia.

 1. Całkowity zakres zajęć obejmuje łącznie 16 godzin zajęć odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 2. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. Praca z POS-em
  2. Personalizacja zamówień
  3. Kolejność serwowania potraw
 3. Celem realizacji zajęć jest nabycie przez Uczestników/Uczestniczki umiejętności obsługi programu do prowadzenia zajęć dla Uczniów/Uczennic.
 4. Zamawiający nie zapewnia sprzętu do wykonania zajęć praktycznych
 5. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i produkty do wykonania zajęć praktycznych w ilości niezbędnej odpowiedniej realizacji zajęć.

 

Część 9. Szkolenie rachunkowość budżetowa

Przeprowadzenie szkolenia dla 1 Nauczyciela/Nauczycielki zatrudnionego/ej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji: 09-10.2018
 2. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach szkoleniowych Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający może udostępnić bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.

Wykonawca może przeprowadzić zajęcia poza miastem Krasnystaw na terenie woj. lubelskiego. Jeżeli Wykonawca będzie przeprowadzał zajęcia poza miastem Krasnystaw musi zapewnić Nauczycielowi/Nauczycielce zwrot kosztów dojazdów lub transport na miejsce szkolenia.

 1. Całkowity zakres zajęć obejmuje łącznie 16 godzin zajęć odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 2. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. Zasady finansowania publicznego
  2. Podstawy rachunkowości budżetowej
  3. Polityka rachunkowa
  4. Zakładowy plan kont
  5. Obieg dokumentów
  6. Sprawozdanie budżetowe
  7. Klasyfikacja budżetowa
 3. Celem realizacji zajęć jest nabycie przez Uczestnika/Uczestniczkę umiejętności prowadzenia zajęć dla Uczniów/Uczennic z zakresu rachunkowości budżetowej.
 4. Zamawiający nie zapewnia sprzętu do wykonania zajęć praktycznych
 5. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i produkty do wykonania zajęć praktycznych w ilości niezbędnej odpowiedniej realizacji zajęć.

 

Część 10. Szkolenie „Wykorzystanie e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym”

Przeprowadzenie szkolenia dla 16 Nauczycieli/Nauczycielek zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji: 09.2018-10.2018
 2. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach komputerowych Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale komputerowe do przeprowadzenia zajęć.
 3. Całkowity zakres zajęć obejmuje łącznie 12 godzin zajęć odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 4. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. e-zasoby jako źródło wiedzy
  2. Charakterystyka e-podręcznika
 5. Celem realizacji zajęć jest zaprezentowanie możliwości wykorzystanie e-zasobów w kształceniu zawodowym.
 6. Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę komputerową do realizacji zajęć.
 7. Wykonawca powinien zapewnić materiały niezbędne do zrealizowania zajęć.

Wymagania dla wszystkich Wykonawców (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

 1. Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać kwalifikacje pedagogiczne.
 2. Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej tematyce, minimum 2 szkolenia.
 3. Punktowane przy ocenie oferty będzie doświadczenie kadry w prowadzeniu analogicznych zajęć dla placówki oświatowej.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia i jakość wsparcia. Kompletne ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu zajęć.
 5. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi program i harmonogram zajęć.
 6. Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Szkoła nowych możliwości”, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wyda Uczestnikom stosowne zaświadczenia/certyfikaty. Zaświadczenia/certyfikaty muszą być oznaczone zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie szkolenia dla Uczestników szkolenia, sporządzenia protokołu z egzaminu i przekazanie jego kopii Zamawiającemu. W skład komisji egzaminacyjnej wejdą m. in. osoby niezaangażowane bezpośrednio w realizację niniejszego szkolenia, ale posiadający wymagane doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.
 10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego. W przypadku składania odpowiedzi na zapytanie w częściach niezbędne jest dołączenie programu do każdej części oddzielnie.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć dla każdego z uczestników szkolenia. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, dla zadania w ramach którego składana jest oferta,
 2. Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta,
 3. Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
 1. III.Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

80500000-9 Usługi szkoleniowe

 1. IV.Termin i miejsce wykonania zamówienia

Planowane terminy realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Projektu:

Część 1. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Termin:

I edycja 10-11.2018

II edycja 02-03.2019

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Część 2. Kurs „Barista I i II stopnia”

Termin: 01-03.2019

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Część 3. Szkolenie „Kuchnia molekularna”

Termin:

I edycja 11.2018

II edycja 03.2019

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Część 4. Kurs „Stylizacja paznokci metodą żelową I stopnia i metodą hybrydową”

Termin: I i II edycja 10.2018-04.2019

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Część 5. Szkolenia diagnostyczne

Termin:

I edycja: 10-12.2018

II edycja: 03-06.2019

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Część 6. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Termin: 06.2019-07.2019

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Część 7. Prawo jazdy kat. B

Termin: 02.2019-07.2019

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Część 8. Kurs obsługi oprogramowania Gastro POS

Termin: 09.2018

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Wykonawca może przeprowadzić zajęcia poza miastem Krasnystaw na terenie woj. Lubelskiego.

Część 9. Szkolenie „Rachunkowość budżetowa”

Termin: 09-10.2018

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Wykonawca może przeprowadzić zajęcia poza miastem Krasnystaw na terenie woj. Lubelskiego.

Część 10. Szkolenie „Wykorzystanie e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym”

Termin: 09.2018-10.2018

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

 1. V.Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 3. Posiadający zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
 4. Posiadający doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 7 do zapytania ofertowego).
 5. Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego).
 6. Nie powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. VI.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
  1. cena – 60% (max. 60 pkt)
  2. doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
  3. doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń 
   na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia (w wymiarze godzinowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia +/- 10 godzin) dla zadania, w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w Załączniku nr 7 do zapytania ofertowego „Wykaz doświadczenia Wykonawcy”, w wymiarze godzinowym analogicznym do poszczególnych części zamówienia, których dotyczy oferta.

Liczba przyznanych punktów:

2- 3 szkolenia – 10 pkt

4 -5 szkolenia – 20 pkt

6 i więcej szkoleń – 30 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3 – doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń 
na potrzeby placówki oświatowej

W ramach kryterium nr 3 oceniane będzie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkoleń. Zamawiający będzie przyznawał punkty metoda zerojedynkową:

 1. 10 pkt za realizację szkoleń na potrzeby placówki oświatowej,
 2. 0 pkt w przypadku nie wykazania realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej.

Poprzez placówkę oświatową Zamawiający rozumie instytucje składające się na system oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę 
w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego „
Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

 1. Na ocenę składa się suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.
 2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z
  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

 

 1. VII.Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

IX Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

-          jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

-          gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

-          zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-          została złożona po upływie wyznaczonego terminu,

-          jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-          formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,

-          zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,

-          Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,

-          została złożona na nieobowiązującym wzorze bądź dokumencie znacząco zmienionym (poprzez istotną zmianę rozumie się np. usunięcie kolumn i wierszy).

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

X Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1 (nie należy modyfikować formularza). Formularz stanowiący odpowiedz na treść zapytania składany jest w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. „Wykaz kadry realizującej zamówienie” stanowiący Załącznik Nr 5(składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta);
  2. „Program szkolenia” stanowiącyZałącznik Nr 6 (składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta);
  3. „Wykaz doświadczenia Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 7 (składany odrębne dla każdej części, należy złożyć tyle kompletów załączników na ile części składana jest oferta)
  4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
  5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  8. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
  9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
  10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
  11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 17 września 2018 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 17.09.2018 r. do godziny 15.00”

Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

XII. Osoby do kontaktów

 

Koordynator projektu, tel. 721-584-901 ,

Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 600-270-636

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie

XIV. Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
  2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych                           z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z umową lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
  6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy                 z powodu:

-          zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

-          zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,

-          zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,

-          zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XV. Wykaz załączników

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań Załącznik nr 4.
 5. Wykaz kadry realizującej zamówienie Załącznik nr 5.
 6. Program szkolenia Załącznik nr 6.
 7. Wykaz doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 7.

 

 

 

 

 

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

Szukaj

Menu użytkownika